Lĩnh vực: Quản lý công sản

Đăng ngày 26 - 10 - 2012
100%

1. Thẩm định, trình phê duyệt mua sắm tài sản (ô tô và tài sản có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên/ 01 đơn vị tài sản) của các cơ quan hành chính nhà nước

2. Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức nhà nước được giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Tin mới nhất

Quyết định 314/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 về công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải...(28/02/2023 12:56 CH)

Quyết định 334/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 về việc công nhận danh hiệu Đơn vị học tập năm 2022(22/02/2023 12:58 CH)

Kế hoạch số 07/KH-STC ngày 07/02/2023 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023(08/02/2023 8:58 SA)

QĐ ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện...(26/01/2021 11:41 CH)

Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Hưng Yên(28/09/2018 9:45 SA)

°
1173 người đang online