Lĩnh vực: Tài chính - Ngân sách

Đăng ngày 26 - 10 - 2012
100%

1. Xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phẩn hóa

2. Quy trình chuyển đổi công ty TNHH một thành viên

3. Quy trình cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp miễn thủy lợi phí cho các đơn vị quản lý thủy nông

4. Thẩm tra đối với những dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước

5. Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Chủ dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư trong năm kế hoạch vốn thuộc vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách tỉnh; huyện, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn).

6. Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Chủ dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư trong năm kế hoạch vốn thuộc vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách tỉnh; huyện, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn).

7. Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn).

Tin mới nhất

Quyết định 314/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 về công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải...(28/02/2023 12:56 CH)

Quyết định 334/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 về việc công nhận danh hiệu Đơn vị học tập năm 2022(22/02/2023 12:58 CH)

Kế hoạch số 07/KH-STC ngày 07/02/2023 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023(08/02/2023 8:58 SA)

QĐ ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện...(26/01/2021 11:41 CH)

Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Hưng Yên(28/09/2018 9:45 SA)

°
822 người đang online