Sổ tay hướng dẫn quản lý, vận hành, khai thác phần mềm cơ sở dữ liệu nợ chính quyền địa phương

Sổ tay hướng dẫn quản lý, vận hành, khai thác phần mềm cơ sở dữ liệu nợ chính quyền địa phương

Tải văn bản tại đây:

PVT

Bộ Tài chính