Công văn số: 698/STC-THTK ngày 06/12/2013 của Sở Tài chính Hưng Yên

Công văn gửi UBND các huyện, thành phố và Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố về việc mở các kỳ kế toán của niên độ ngân sách năm 2014 trên hệ thống TABMIS. Công văn này gửi kèm theo văn bản số 3528/BTC-NSNN ngày 23/03/2010 của Bộ Tài chính, hướng dẫn biểu mẫu thể hiện dự toán ngân sách để nhập vào tabmis và Quyết định số 795/QĐ-KBNN ngày 07/12/2011 của Tổng giám đốc KBNN về việc ban hành Quy trình mở, đóng kỳ kế toán trên hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

Xem chi tiết công văn, Tại đây!

Theo Sở Tài Chính Hưng Yên