Công văn số:1870/STC-GCSDN ngày 17/11/2023 V/v tham gia ý kiến Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định Ban hành Bảng giá nhà tính lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 17 - 11 - 2023
100%

Tin mới nhất

Công văn số: 1605/STC-HCSN ngày 05/10/2023 V/v xin ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự...(06/10/2023 7:38 SA)

Công văn số: 1602/STC-HCSN ngày 05/10/2023 V/v xin ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi...(06/10/2023 7:41 SA)

Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi và mức chi Giải báo chí Nguyễn Văn Linh(22/02/2023 8:15 SA)

Tham gia ý kiến Dự thảo Nghị quyết giảm lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Hưng Yên...(29/09/2022 8:22 SA)

(18/02/2022 4:04 CH)

Dự thảo: QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn...(18/02/2022 3:48 CH)

Dự thảo: TỜ TRÌNH Về việc ban hành Quyết định Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên...(18/02/2022 4:11 CH)

Công văn 138/STC-TCĐT ngày 17/02/2022 V/v đề nghị đăng tải và xin ý kiến tham gia vào dự thảo...(18/02/2022 3:31 CH)

Góp ý dự thảo Quyết định và chương trình của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình tổng thể của...(22/11/2021 9:43 SA)

Tham gia góp ý dự thảo văn bản: Thông tư của Bộ Tài chính(29/09/2021 6:37 CH)

°
274 người đang online