Công văn số: 1605/STC-HCSN ngày 05/10/2023 V/v xin ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Đăng ngày 06 - 10 - 2023
100%

Tin mới nhất

Công văn số:1870/STC-GCSDN ngày 17/11/2023 V/v tham gia ý kiến Dự thảo Tờ trình và Dự thảo...(17/11/2023 2:35 CH)

Công văn số: 1602/STC-HCSN ngày 05/10/2023 V/v xin ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi...(06/10/2023 7:41 SA)

Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi và mức chi Giải báo chí Nguyễn Văn Linh(22/02/2023 8:15 SA)

Tham gia ý kiến Dự thảo Nghị quyết giảm lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Hưng Yên...(29/09/2022 8:22 SA)

(18/02/2022 4:04 CH)

Dự thảo: QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn...(18/02/2022 3:48 CH)

Dự thảo: TỜ TRÌNH Về việc ban hành Quyết định Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên...(18/02/2022 4:11 CH)

Công văn 138/STC-TCĐT ngày 17/02/2022 V/v đề nghị đăng tải và xin ý kiến tham gia vào dự thảo...(18/02/2022 3:31 CH)

Góp ý dự thảo Quyết định và chương trình của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình tổng thể của...(22/11/2021 9:43 SA)

Tham gia góp ý dự thảo văn bản: Thông tư của Bộ Tài chính(29/09/2021 6:37 CH)

°
34 người đang online