Thông báo số 186 /TB-STC ngày 30/11/2022 V/v kết quả lựa chọn chọn đơn vị bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ tại Thông báo số 179/TB-STC ngày 15/11/2022 của Sở Tài chính Hưng Yên

Xem tại đây:Thông báo.pdf