Quyết định số 35/QĐ-STC ngày 28/01/2022 về việc giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Sở Tài chính năm 2022

Xem tại đây:QD 35 QD-stc ngày 28.1.2022 giao biên chế công chức 2022 stc.pdf