Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số biên chế công chức của Sở Tài chính

Xem văn bản tại đây:KHung VTVL 2021.pdf