Thông báo thi tuyển công chức năm 2020

Thông báo số 273/TB-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên

Tải văn bản tại đây:

http://sotaichinh.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2020-10/f57dd3276a48a68d193144733-21-9-2020.pdf

http://sotaichinh.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2020-10/1582dca6c471fa2d293144745-21-9-2020.pdf

Văn phòng Sở

UBND tỉnh