Công văn số 1038/STC-THTK ngày 08/11/2018 của Sở Tài chính Hưng Yên

Về việc cập nhật dữ liệu trên CSDL phần mềm Quản lý tài sản DAS 10.0 theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn sử dụng phần mềm QLTS