Chia sẻ phần mềm ứng dụng tại Sở Tài chính

Bộ cài đặt TABMIS 2016

Phần mềm Remove TrendMicro

Bộ cài đặt Radmin 

Bộ cài Office 2007 Enterpire full