Thông báo số: 09/TB-BCĐ ngày 22/02/2017 của Ban Chỉ đạo CPH tại DN

Thông báo mời nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần tại Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch tại Hưng Yên thực hiện cổ phần hóa

Xem chi tiết văn bản

Mẫu đăng ký tham gia làm nhà thầu