Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
380 người đã bình chọn
966 người đang online
khai
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công khai Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
Quyết toán NSĐP năm 2020 2021 09/11/2021 NQ số 147/NQ-HĐND, QĐ số 2880/QĐ-UBND 2021-10 Du thao NQ phe chuan QT2020 Thư.doc NQ 147-HĐND ngày 26-10-2021 QT NSĐP 2020.pdf Biểu Dự thảo QĐ UBND tỉnh Cong khai QT2020.xls QĐ 2880 ngày 10-12-2021 CKQT2020.pdf
Tờ trình Công khai Quyết toán NS địa phương năm 2019 và Dự toán thu, chi, phân bổ NS địa phương năm 2021 2020 01/12/2020 NQ 331/NQ-HĐND Biểu Tờ trình UBND tỉnh Cong khai QT2019.xls Dự thảo QĐ cong khai QT2019.doc Nghị quyết 331-HĐND ngày 01-12-2020 phê chuẩn QT NSĐP 2019.pdf TTr cong khai QT2019 DT2021.doc
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 2020 19/02/2020 Biểu số 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68/CK-NSNN 519/QĐ-UBND QĐ 519-UBND tỉnh ngày 19-2-2020 về công khai QT 2018.pdf
Quyết toán Ngân sách địa phương năm 2018 đã được HĐND tỉnh phê chuẩn 2019 25/12/2019 208/BC-UBND ngày 29/11/2019 Image_036.pdf Image_037.pdf BC 208-UBND QT 2018.pdf 2019-11 Du thao UBND BC HDND tinh Quyết toán 2018 (BC 208-UBND).doc Biểu tổng hợp file QT 2018 gửi BTC đã được HĐND phê chuẩn.xls NQ 241.HĐND về QT 2018.pdf
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của tỉnh Hưng Yên 2018 28/12/2018 B64 3088/QĐ-UBND QT-2017-N-B64-TT343-77.pdf
Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 2017 05/12/2018 253/BC-UBND Bao cao so 253-BC-UBND-1.pdf Bao co so 253-BC-UBND -2.pdf
1