Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
380 người đã bình chọn
849 người đang online
khai
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công khai Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
Công khai Dự toán NSĐP năm 2022 2021 07/12/2021 183/BC-UBND, 184/BC-UBND DT-2022-N-B33-TT343-33.xlsx DT-2022-N-B34-TT343-33.xlsx DT-2022-N-B35-TT343-33.xlsx DT-2022-N-B36-TT343-33.xlsx DT-2022-N-B37-TT343-33.xlsx DT-2022-N-B38-TT343-33.xlsx DT-2022-N-B40-TT343-33.xlsx DT-2022-N-B41-TT343-33.xls DT-2022-N-B42-TT343-33.xlsx DT-2022-N-B43-TT343-33.xlsx DT-2022-N-B43-TT343-33.xlsx DT-2022-N-B44-TT343-33.xls DT-2022-N-B45-TT343-33.xls BC 183 UBND tỉnh ngày 03-12-2021 phương án phân bổ DT NSĐP 2022.pdf BC 184 UBND tỉnh ngày 03-12-2021 DT NSNN 2022.pdf 3.1. DT Nghị quyết về dự toán ngân sách 2022.docx .1. DT Nghị quyết về phân bổ ngân sách tinh năm 2022.docx
Tình hình thực hiện thu, chi NSNN năm 2020, DT NSNN năm 2021 2020 26/11/2020 207/BC-UBND, 208/BC-UBND 020-12 DT Nghị quyết về dự toán ngân sách 2021.docx 2020-12 DT Nghị quyết về phân bổ ngân sách tinh năm 2021.docx BC 207-UBND tỉnh hình thu chi 2020-DT 2021.pdf BC 208- UBND phân bổ DT 2021.pdf DT-2021-N-B33-TT343-33.xlsx DT-2021-N-B34-TT343-33.xlsx DT-2021-N-B35-TT343-33.xlsx DT-2021-N-B36-TT343-33.xlsx DT-2021-N-B37-TT343-33.xlsx T-2021-N-B38-TT343-33.xlsx T-2021-N-B40-TT343-33.xlsx DT-2021-N-B42-TT343-33.xlsx DT-2021-N-B43-TT343-33.xlsx DT-2021-N-B44-TT343-33.xls DT-2021-N-B45-TT343-33.xls
Dự thảo dự toán ngân sách tỉnh năm 2020 trình HĐND tỉnh 2019 04/12/2019 Báo cáo 210/BC-UBND, 211/BC-UBND ngày 29/11/2019 BC 211-UBND phân bổ DT 2020.pdf BC 210-UBND đánh giá thực hiện năm 2019 và DT 2020.pdf DT Nghị quyết về phân bổ ngân sách tinh năm 2020.docx DT Nghị quyết về dự toán ngân sách 2020.docx
Báo cáo kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 3 năm 2020 - 2022 2019 29/11/2019 209/BC-UBND Image_039.pdf
Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 2019 29/11/2019 210/BC-UBND Image_040.pdf
Phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020 2019 29/11/2019 211/BC-UBND Image_041.pdf
Công bố công khai dự toán năm 2019 của tỉnh Hưng Yên 2018 28/12/2018 B35 3089/QĐ-UBND DT-2019-N-B35-TT343-77.pdf
Giao dự toán NSNN của Sở Tài chính năm 2019 2018 19/12/2018 466/QĐ-STC QĐ 466.pdf
Báo cáo phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019 2018 05/12/2018 Báo cáo số 255/BC-UBND Bao cao so 255-BC UBND-1.pdf Biểu số 255-BC UBND-2.pdf Báo cáo 255 trình HĐND phan bo dự toán ngân sách tỉnh 2019 để công khai.doc DT2019 trình HĐND phê duyệt biểu 33-45 TT343.xlsx
Báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 2018 05/12/2018 Báo cáo số 256/BC-UBND Bao cao so 256-BC-UBND.pdf
Báo cáo số 370/BC-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên 2017 04/12/2017 370 370/BC-UBND cong%20khai%203.pdf
1