Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
424 người đã bình chọn
663 người đang online
khai
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công khai Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
Công khai Dự toán thu, chi, phân bổ NS địa phương năm 2023 2022 23/12/2022 NQ số 305/NQ-HĐND, 306/NQ-HĐND, 307/NQ-HĐND iểu Dự thảo QĐ UBND tỉnh DT 2023 biểu 46-58.xlsx Q 305-HĐND ngày 09-12-2022 DT NSNN 2023.pdf NQ 306-HĐND ngày 09-12-2022 phân bổ NSĐP 2023.pdf NQ 307-HĐND ngày 09-12-2022 điều chỉnh, BS KH ĐT công trung hạn 05 năm 2021-2025.pdf DT Nghị quyết về dự toán ngân sách 2023.docx DT Nghị quyết về phân bổ ngân sách tinh năm 2023.docx
Công khai DT ngân sách địa phương năm 2022 2022 06/01/2022 QĐ số 25/QĐ-UBND QĐ 25 ngày 06-01-2022 CKDT 2022.pdf
Công khai Dự toán NSĐP năm 2022 2021 22/12/2021 158/NQ-HĐND, 159/NQ-HĐND, 163/NQ-HĐND Biểu Tờ trình DT2022 trình UBND QĐ biểu 46-58.xlsx NQ 158 ngày 08-12-2021 dự toán 2022.pdf NQ 159 ngày 08-12-2021 phân bổ NSĐP năm 2022.pdf NQ 163 ngày 08-12-2021 kế hoạch đầu tư công năm 2022.pdf TTr cong khai DT2022.doc
Công khai Quyết toán NS địa phương năm 2019 và Dự toán thu, chi, phân bổ NS địa phương năm 2021 2020 01/12/2020 NQ 329/NQ-HĐND; NQ 330/NQ-HĐND Dự thảo QĐ cong khai DT2021.doc NQ 329-HĐND ngày 01-12-2020 phân bổ NSĐP năm 2021.pdf NQ 330-HĐND ngày 01-12-2020 nhiệm vụ, KH đầu tư công năm 2021.pdf Biểu Tờ trình DT2021 trình UBND QĐ biểu 46-58.xlsx Tr cong khai QT2019 DT2021.doc
Nghị quyết về nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2020 2019 09/12/2019 238/NQ-HĐND 1103414885-10-12-2019 (NQ HĐND đầu tư).pdf
Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 2019 08/12/2019 Biểu số 30,32,33,34,35,37,39,41,42 240/NQ-HĐND 1103423300-10-12-2019 (NQ HĐND).pdf
Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2020 2019 06/12/2019 Biểu số 15, 16, 17, 18 239/NQ-HĐND 1103421340-10-12-2019 (NQ HĐND).pdf
Dự toán ngân sách tỉnh năm 2020 đã được HĐND tỉnh phê chuẩn 2019 26/11/2019 Nghị quyết 238/NQ-HĐND, 239/NQ-HĐND, 240/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 NQ 238-HĐND ngày 06-12-2019 Kế hoạch ĐT công 2020.pdf NQ 239-HĐND ngày 06-12-2019 DT thu, chi năm 2020.pdf NQ 240-HĐND ngày 06-12-2019 phân bổ NSĐP 2020.pdf DT-2020-N-B46-TT343-33.xlsx DT-2020-N-B47-TT343-33.xlsx DT-2020-N-B48-TT343-33.xlsx DT-2020-N-B49-TT343-33.xlsx DT-2020-N-B50-TT343-33.xlsx DT-2020-N-B51-TT343-33.xlsx DT-2020-N-B52-TT343-33.xlsx DT-2020-N-B53-TT343-33.xlsx DT-2020-N-B55-TT343-33.xlsx DT-2020-N-B56-TT343-33.xlsx DT-2020-N-B57-TT343-33.xlsx DT-2020-N-B58-TT343-33.xlsx
1