Kế hoạch số:47/KH-STC ngày 02/8/2023 về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới

Đăng ngày 03 - 08 - 2023
100%

Tin mới nhất

Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; học tập, quán triệt...(15/01/2024 5:24 CH)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quản triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung...(23/12/2023 5:18 CH)

Kế hoạch số -KH/ĐUS ngày 05/12/2023 Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền...(06/12/2023 9:36 SA)

Hướng dẫn số 23-HD/BTGĐUK ngày 12/10/2023 về tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, quy...(13/10/2023 1:27 CH)

Kế hoạch số 88 - KH/ĐUS ngày 22/9/2023 Nghiên cứu, học tập, quán triệt, t/truyền và triển khai...(23/09/2023 8:47 SA)

Kế hoạch số 85-KH/ĐUS ngày 12/9/2023 Về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống...(13/09/2023 1:31 CH)

KẾT LUẬN SỐ 684-KL/TU NGÀY 30/6/2023 HỘI NGHỊ LẦN THỨ 23 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XIX,...(30/07/2023 3:11 CH)

Nghị quyết 37-NQ/DDUSS ngày 07/4/2023 về tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định về văn hóa...(08/04/2023 9:27 SA)

Công văn số 11-CV/BCĐĐUK ngày 20/02/2023 về hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo...(28/02/2023 3:28 CH)

Kế hoạch số 66- KH/ĐUK ngày 17/02/2023 Triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời...(25/02/2023 4:54 CH)

°
191 người đang online