Hướng dẫn số 23-HD/BTGĐUK ngày 12/10/2023 về tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng

Đăng ngày 13 - 10 - 2023
100%

Tin mới nhất

Kế hoạch số 85-KH/ĐUS ngày 12/9/2023 Về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống...(13/09/2023 1:31 CH)

Kế hoạch số: 47/KH-STC ngày 02/8/2023 về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban...(03/08/2023 1:23 CH)

Kế hoạch số:47/KH-STC ngày 02/8/2023 về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban...(03/08/2023 1:17 CH)

KẾT LUẬN SỐ 684-KL/TU NGÀY 30/6/2023 HỘI NGHỊ LẦN THỨ 23 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XIX,...(30/07/2023 3:11 CH)

Nghị quyết 37-NQ/DDUSS ngày 07/4/2023 về tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định về văn hóa...(08/04/2023 9:27 SA)

Công văn số 11-CV/BCĐĐUK ngày 20/02/2023 về hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo...(28/02/2023 3:28 CH)

Kế hoạch số 19-KH/ĐUS ngày 22/02/2023 về thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt...(23/02/2023 2:51 CH)

Kế hoạch 16/KH-ĐUS ngày 10/02/2023 về Học tập, NC, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề năm 2023...(10/02/2023 10:50 SA)

Lễ kết nạp Đảng viên mới ngày 09.11.2022(09/11/2022 2:52 CH)

Kế hoạch 16-KH/ĐUS ngày 14/3/2022 về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban...(14/03/2022 6:19 CH)

°
144 người đang online