Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Đăng ngày 16 - 10 - 2023
100%

Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng phát động, lãnh đạo đã thực sự trở thành phong trào, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời bác bỏ luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động nhằm chống phá Đảng và Nhà nước. Cùng với sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ  thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... luôn được lãnh đạo sở quan tâm, quán triệt chỉ đạo tại các cuộc họp Đảng ủy, các cuộc họp hàng tháng.

Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Sở Tài chính Hưng Yên đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, trong đó tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương: Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Hướng dẫn số 26-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương hướng dẫn một số nội dung về phòng, chống tiêu cực; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ  thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thông báo số 26-TB/BCĐTW ngày 23/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo; Chỉ thị số 25-CT/TU 14/3/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng , chống tham nhũng,..; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 17/11/2022 của Tỉnh ủy Hưng Yên về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 12/01/2023 thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Lãnh đạo sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thường xuyên đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác thông tin, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tin mới nhất

Ngành Tài chính ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trên mọi lĩnh vực(02/10/2023 7:48 CH)

Kế hoạch số:46/KH-STC ngày 12/7/2023 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh kiểm...(13/07/2023 1:21 CH)

Kế hoạch số 32/KH-STC ngày 01/5/2023 về chuyển đổi chức danh lãnh đạo, quản lý và...(02/05/2023 9:36 SA)

Công văn số 32-CV/DDUSS ngày 03/4/2023 về cải thiện, nâng cao điểm số đánh giá công tác phòng,...(04/04/2023 3:01 CH)

Kế hoạch số 179-KH/TU ngày 28/3/2023 triển khai đợt sinh hoạt c/trị, t/tưởng sâu rộng về n/d tác...(04/04/2023 4:26 CH)

Kế hoạch 30-KH/DDUSS ngày 31/3/2023 về triển khai đợt sinh hoạt c/trị, tư tưởng sâu...(01/04/2023 9:32 SA)

Quyết định 87/QĐ-TTg ngày 14/02/2023 về phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước...(20/02/2023 1:04 CH)

Kế hoạch số 12/KH-STC ngày 14/02/2023 về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 17/11/2022...(15/02/2023 9:17 SA)

Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 13/02/2023 thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 17/11/2022 của BTV Tỉnh...(15/02/2023 1:18 CH)

Công văn số 137-CV/ĐUS ngày 09/02/2023 về triển khai một số nhiệm vụ về công tác Nội...(10/02/2023 9:03 SA)

°
48 người đang online