Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
454 người đã bình chọn
139 người đang online

Cải cách hành chính trong hoạt động Thanh tra Tài chính

Đăng ngày 10 - 10 - 2023

Cải cách hành chính (CCHC) trong hoạt động thanh tra là xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng tổ chức, bộ máy của Thanh tra theo hướng gọn nhẹ, tuân thủ pháp luật, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng và phát triển bền vững.

 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Triển khai thực hiện kế hoạch và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính đạt kết quả; chỉ đạo và phân công cán bộ thực hiện công tác CCHC theo lĩnh vực phụ trách.

Kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, xử lý kịp thời nghiêm minh đối với cán bộ, công chức gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

Thực hiện công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, các chủ trương chính sách liên quan đến cải cách hành chính.

Triển khai thực hiện tốt việc đánh giá công tác cải cách hành chính của từng cuộc thanh tra để làm căn cứ bình xét thi đua khen thưởng.

2. Cải cách thủ tục hành chính

Rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính trên lĩnh vực tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị loại bỏ những thủ tục hành chính phức tạp, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; tham mưu công bố kịp thời, đầy đủ, các thủ tục hành chính mới theo quy định.

Giám sát đối với việc chấp hành của các phòng, của cán bộ, công chức trong việc thực hiện quy trình, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính.

Củng cố, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính.

3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức  nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, công chức gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra" cho cán bộ, công chức Thanh tra .

Triển khai kịp thời các quy định của pháp luật về quản lý cán bộ, công chức tại đơn vị.

Có kế hoạch kiểm tra công vụ, thực hiện tốt việc giám sát, kiểm tra cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

4. Cải cách hành chính trong việc chuẩn bị thanh tra

4.1 Cải cách trong thu thập thông tin.

Lập đề cương thu thập thông tin với nội dung thông tin cần thu thập, căn cứ từ cơ sở dữ liệu của cơ quan (dữ liệu điện tử, tài liệu lưu trữ, theo dõi nắm tình hình); từ các báo cáo, phản ánh của các cơ quan truyền thông (báo, đài,…) và đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Từ các cơ quan quản lý nhà nước trong ngành Tài chính, cơ quan quản lý cấp trên và các cơ quan khác có liên quan.

4.2. Cải cách hành trong lập báo cáo khảo sát.

Nêu các đặc điểm chính, cơ bản về tổ chức bộ máy, nhân sự, đặc điểm và mô hình tổ chức công tác tài chính, kế toán. Tập hợp chính sách chế độ tài chính mà đối tượng thanh tra đã và đang thực hiện, trong đó chú ý rút ra được những nội dung sẽ có vướng mắc trong quá trình thực hiện:

- Các văn bản pháp quy, chế độ, chính sách, cơ chế, tiêu chuẩn định mức theo chuyên ngành; các văn bản đặc thù riêng do cấp có thẩm quyền ban hành áp dụng cho cơ quan.

- Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản của cơ quan.

- Tình hình về hoạt động và vấn đề liên quan đến thu, chi tài chính:

- Các chỉ tiêu, nhiệm vụ do cơ quan cấp trên giao: biên chế: về số lượng, chất lượng công việc, đề án, nhiệm vụ… phải thực hiện; các tiêu chí đánh giá kết quả, thời gian giải quyết công việc…

- Tình hình, số liệu tổng quát và chi tiết về tài chính của đối tượng thanh tra: các nguồn thu, các khoản chi phân theo cơ cấu các nguồn kinh phí (nguồn ngân sách nhà nước cấp, thu phí, lệ phí; thu khác…); những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến việc thực hiện thu, chi của cơ quan.

- Việc phân cấp, hoặc giao nhiệm vụ thu, chi cho đơn vị trực thuộc, xác định các khoản được phân cấp, số thực hiện so với nhiệm vụ giao (trường hợp có các đơn vị cấp dưới).

- Tổ chức công tác kế toán, các quy định nội bộ (tổ chức và hoạt động), về kiểm soát, kiểm tra thu, chi ngân sách; về các quy định của cơ quan trong quản lý, điều hành thu - chi; đánh giá việc chấp hành các quy định, quy chế nội bộ trong lập, chấp hành dự toán; quyết toán thu, chi của cơ quan.

- Tình hình về những hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan, tổ chức đối với đối tượng thanh tra liên quan đến thực trạng tài chính thời kỳ thanh tra; những vấn đề khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác thanh tra…    

- Xác định những vấn đề nổi cộm, những dấu hiệu sai phạm về chính sách, chế độ, về quản lý; những thuận lợi, khó khăn khi tiến hành thanh tra.

- Đề xuất những nội dung cần thanh tra, phạm vi thanh tra, thời kỳ thanh tra, trong đó nêu rõ nội dung trọng tâm; những tổ chức, cá nhân cần thanh tra, lực lượng, thời gian thanh tra.

4.3. Cải cách trong việc lập kế hoạch thanh tra.

Kế hoạch thanh tra phải xác định rõ những mục đích đạt được sau khi kết thúc thanh tra. Xác định những nội dung cần tiến hành thanh tra, trong đó xác định rõ nội dung trọng tâm: trọng điểm. Xây dựng nội dung chi tiết cho từng nội dung thanh tra, phương pháp tiến hành: những nơi đến thanh tra, kiểm tra, xác minh; thời gian thực hiện cho mỗi nội dung.

- Thời kỳ thanh tra của toàn bộ nội dung hoặc cho từng nội dung cụ thể.

- Thời hạn thanh tra.

- Danh sách các đơn vị đến thanh tra, kiểm tra, xác minh.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của đoàn thanh tra thực hiện từng nhiệm vụ.

- Giao nhiệm vụ và trách nhiệm cho trưởng đoàn, tổ trưởng (nếu có).

- Nêu nguyên tắc phối hợp và việc chấp hành các quy trình, quy chế.

- Phân công chuẩn bị triển khai thanh tra.

- Người giám sát và chỉ đạo đoàn thanh tra.

Số lượng người tham gia thanh tra, bao gồm thành viên, trưởng đoàn, phó trưởng đoàn, tổ trưởng tổ thanh tra tại đơn vị và cộng tác viên (nếu có).

4.4. Ra quyết định, phê duyệt kế hoạch thanh tra.

Quyết định thanh tra phải nêu rõ tên cơ quan là đối tượng thanh tra; nội dung, thời kỳ và thời hạn thanh tra; thành lập đoàn thanh tra và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan công tác thanh tra; gửi các cơ quan đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật.

4.5. Cải cách trong việc chuẩn bị triển khai thanh tra.

 - Thông báo kế hoạch và yêu cầu đối tượng thanh tra chuẩn bị những công việc liên quan tới buổi công bố quyết định thanh tra.

- Thời gian, địa điểm và thành phần dự họp công bố quyết định thanh tra.

- Những yêu cầu đối tượng thanh tra chuẩn bị báo cáo đoàn thanh tra tại buổi công bố quyết định thanh tra.

- Tổ chức họp đoàn thanh tra để quán triệt đề cương, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; các biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ thanh tra, từng thành viên đoàn thanh tra.

- Đối với cuộc thanh tra có nhiều nội dung phức tạp hoặc thành phần đoàn thanh tra có các thành viên là người của nhiều cơ quan, đơn vị tham gia; cần tổ chức tập huấn những nội dung cần thiết, thống nhất phương pháp tiến hành.

- Chuẩn bị đầy đủ văn bản về chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức liên quan đến nội dung thanh tra.

- Căn cứ nhiệm vụ được giao, từng thành viên trong đoàn thanh tra xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết của mình, trình trưởng đoàn phê duyệt trước khi triển khai thanh tra. Kế hoạch phải nêu rõ nội dung công việc, phương pháp tiến hành, thời gian thực hiện.

- Chuẩn bị phương tiện, thiết bị, kinh phí và những điều kiện vật chất cần thiết khác phục vụ cho hoạt động của đoàn thanh tra./.

Tin mới nhất

Quyết định số: 18/QĐ-STC ngày 10/02/2023 về việc phân công Lãnh đạo phụ trách công tác dân vận...(06/10/2023 2:34 CH)

Phụ lục THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH(01/08/2023 8:49 CH)

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI DÂN(27/07/2023 7:45 SA)

Công văn số 1086/STC-VP ngày 19/7/2023 của Sở Tài chính v/v viết bài đăng trên cổng thông tin...(20/07/2023 8:39 CH)

Quyết định số: 136/QĐ-STC ngày 18/7/2023 của Sở Tài chính về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng...(19/07/2023 9:02 CH)

Về việc hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên trang Thông tin điện tử Báo cáo viên...(17/07/2023 8:41 CH)

Quyết định số: 01/QĐ-BTC ngày 05/7/2023 ban hành Thể lệ cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải...(06/07/2023 8:52 CH)

Quyết định số 114/KH-UBND ngày 04/7/2023 triển khai Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 28/3/2023...(05/07/2023 3:07 CH)

Công văn số: 978 /STC-VP ngày 03/7/2023 của Sở Tài chính v/v thực hiện lập hồ sơ điện tử trên Hệ...(04/07/2023 8:35 CH)

Số: 931/STC-VP ngày 27/6/2023 của Sở Tài chính v/v tham gia cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp...(28/06/2023 8:31 CH)

Tin liên quan

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°