Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

Đăng ngày 08 - 11 - 2022
100%

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tài chính thường xuyên quán triệt việc sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, công chức, người lao động về trách nhiệm, tinh thần kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm nêu gương đối với đảng viên, công chức,  nhất là công chức lãnh đạo quản lý

Theo đó, Giám đốc Sở Tài chính yêu cầu công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các phòng, đặc biệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 củaThủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà   nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 16/5/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội quy, quy chế
của cơ quan; thực hiện nghiêm các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức,người lao động làm việc trong cơ quan của tỉnh theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý trong việc chấp hành kỷ luật công vụ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc.

 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công
chức  khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

4. Thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ của các phòng; phân công công việc cho từng công chức, người lao động để chủ động thực hiện, tránh chậm trễ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm các quyết định của cấp trên; đồng thời, làm cơ sở thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động.

5. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ cải cách hành chính; thực hiện các giải pháp cung ứng dịch vụ công trực tuyến có đủ điều kiện lên mức độ 3, 4; khuyến khích người dân, tổ chức thường xuyên sử dụng dịch công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trong giải quyết TTHC; góp phần thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số của tỉnh.

6. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 14/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu về lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên. Các phòng thực hiện việc lập, giao nộp hồ sơ về lưu trữ cơ quan theo Danh mục hồ sơ đã ban hành; lập hồ sơ công việc của cán bộ, công chức khi được giao thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể và thống kê, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định.

7. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức,
viên chức theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

8. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân; giải quyết dứt điểm các đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng, kéo dài.

9. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan;  tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong công tác quản lý, điều hành và trao đổi thông tin, ứng dụng chữ ký số, từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính cùng việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính thời gian qua đã tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong hoạt động công vụ và văn hóa công sở tại Sở Tài chính. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ đối với tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân; hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.

 

Tin mới nhất

Công văn số: 2918/UBND-PVHCC&KSTT ngày 01/11/2022 V/v triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày...(02/11/2022 9:57 SA)

Báo cáo số 189 /BC-STC ngày 01/11/2022 về đánh giá tác động của chính sách (Chính sách giảm lệ...(02/11/2022 5:43 CH)

Công văn số:1226/STC-QLNS ngày 17/10/2022 V/v cử cán bộ tham gia tổ giúp việc triển khai nhiệm vụ...(18/10/2022 5:53 CH)

Công văn số 1115/STC-HCSN ngày 22/9/2022 v/v tham gia góp ý hoàn thiện Đề án xác định chỉ số cải...(23/09/2022 5:39 CH)

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(30/08/2022 9:26 SA)

°
924 người đang online