Hướng dẫn số 743/HD-STC Xây dựng dự toán NSNN năm 2020

Đăng ngày 02 - 08 - 2019
100%

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025

Ngày 29/7/2019, Sở Tài chính Hưng Yên ban hành Hướng dẫn số 743/HD-STC Xây dựng dự toán NSNN năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025.

Theo đó, năm 2020 là năm cuối triển khai Chiến lước phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011-2020, Chiến lược tài chính đến năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch tài chính quốc gia 05 năm giai đoạn 2016-2020 và các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 05 năm giai đoạn 2016-2020; là năm quyết định việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách 10 năm giai đoạn 2011-2020 và 05 năm giai đoạn 2016-2020 đã đề ra của các cấp có thẩm quyền.

Dự toán NSNN năm 2020 được xây dựng theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn Luật về quy trình, thời hạn, thuyết minh cơ sở pháp lý, căn cứ tính toán, giải trình; đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện đến hết 31 tháng 12 năm 2019; phù hợp với định hướng phát triển và mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Chủ động sắp xếp các khoản chi và thứ tự ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện năm 2020 trên cơ sở nguồn NSNN được phân bổ và các nguồn huy động hợp pháp khác. Việc xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2020 phải theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý thu, chi ngân sách; trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán NSNN; quán triệt chủ trương triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán.

Các sở, ban, ngành, Đảng, đoàn thể và các huyện, thị xã và thành phố khi xây dựng dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2020 ngoài việc phải đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu nêu trên, phải tổng hợp đầy đủ các nguồn thu thuộc phạm vi thu NSNN phát sinh trên địa bàn, đồng thời, loại trừ các khoản theo quy định không thuộc nguồn thu cân đối NSNN. Trên cơ sở đánh giá đầy đủ thực tế thực hiện năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, yêu cầu phấn đấu và khả năng thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2019; dự báo tăng trưởng kinh tế trên địa bàn năm 2020 và số kiểm tra dự toán thu năm 2020 được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

Các sở, ban, ngành, Đảng, đoàn thể và các huyện, thị xã và thành phố căn cứ nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và căn cứ số kiểm tra thu, chi ngân sách năm 2020, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự toán chi chặt chẽ, chi tiết theo từng lĩnh vực quy định tại Luật NSNN, từng nhiệm vụ, từng đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc; sau khi làm việc với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố triển khai ngay công tác lập phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, để khi nhận được dự toán ngân sách Ủy ban nhân dân tỉnh giao, chủ động trình cấp có thẩm quyền quyết định phân bổ theo từng lĩnh vực và giao dự toán ngân sách đến đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo trước ngày 31 tháng 12 năm 2019 theo quy định của Luật NSNN (Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2020)

Tin mới nhất

Công văn số 1932/STC-VP ngày 27/11/2023 v,v mời tham gia thương thảo gói thầu bảo trì hệ thống...(27/11/2023 4:05 CH)

Công văn số 1887/STC-VP ngày 20/11/2023 về việc mời tham gia dự gói thầu thi công XD công...(20/11/2023 2:55 CH)

Công văn số 1882/STC-VP ngày 20/11/2023 v,v mời báo giá bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy...(20/11/2023 2:44 CH)

Công văn số 1728/STC-GCS&DN ngày 26/10/2023 v/v đề nghị cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn...(26/10/2023 1:25 CH)

Công văn số 1592/STC-QLGCS&DN ngày 04/10/2023 về thông báo giá gạo tẻ thường làm căn cứ lập...(05/10/2023 9:17 SA)

Báo cáo số 298 BC-STC ngày 03/10/2023 về tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá...(04/10/2023 2:39 CH)

Công văn số 1585/STC-QLGCSDN ngày 03/10/2023 V/v rà soát, sắp xếp, xử lý xe ô tô công theo quy...(03/10/2023 12:31 CH)

Công văn số 1561/STC-QLGCS&DN ngày 29/9/2023 V/v đề nghị cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn xác...(29/09/2023 1:13 CH)

Công văn số:1562/STC-QLGCS&DN ngày 29/9/2023 V/v đề nghị cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn xác...(29/09/2023 12:40 CH)

Công văn số 1552/STC-QLGCS&DN ngày 27/9/2023 về việc đề nghị các doanh nghiệp cung cấp báo...(27/09/2023 5:35 CH)

°
101 người đang online