Quyết định số: 375/QĐ-STC ngày 29/9/2014 của Sở Tài chính

Đăng ngày 04 - 10 - 2016
100%

Về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung, ban hành và áp dụng hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 :2008 vào hoạt động của cơ quan Sở Tài chính

Tin mới nhất

Mục tiêu chất lượng(04/10/2016 9:32 SA)

Mục tiêu chất lượng(04/10/2016 9:32 SA)

Sổ tay chất lượng(04/10/2016 9:32 SA)

°
144 người đang online