Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/1/2016 của Chính Phủ

Đăng ngày 16 - 09 - 2016
100%

Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Hưng Yên

Tin mới nhất

Quyết định số: 31/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên(20/03/2017 3:15 CH)

Công văn số: 320/UBND-TH ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên(16/03/2015 4:11 CH)

Công văn số: 1440/UBND-TH ngày 19/7/2014(20/08/2014 4:10 CH)

Công văn số: 380/STC-QLNS ngày 09/7/2014 của Sở Tài chính Hưng Yên(10/07/2014 4:09 CH)

Công văn số: 448/UBND-KT2 ngày 27/03/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên(01/04/2014 4:07 CH)

°
827 người đang online