Tài liệu học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đăng ngày 02 - 04 - 2014
100%

Cuốn " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, phát hành.

Tin mới nhất

Hướng dẫn số: 09-HD/BTCTW ngày 02/03/2012 của Ban Tổ chức Trung ương (03/01/2014 4:05 CH)

Nghị quyết số: 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương(03/01/2014 4:05 CH)

Chỉ thị số: 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (03/01/2014 4:05 CH)

Đề án số: 05-ĐA/TU ngày 24/12/2013 của Tỉnh ủy Hưng Yên(03/01/2014 4:05 CH)

Văn bản số: 77-KH/TU ngày 16/12/2013 của Tỉnh ủy Hưng Yên(25/12/2013 4:03 CH)

°
326 người đang online