Nghị quyết số: 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương

Đăng ngày 03 - 01 - 2014
100%

Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Ngày 4-11-2013, đồng chí Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG đã ký ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" đã được Hội nghị T.Ư 8 (khóa XI) thông qua. 

Xem nội dung chi tiết Nghị quyết.

Tin mới nhất

Tài liệu học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh(02/04/2014 4:07 CH)

Hướng dẫn số: 09-HD/BTCTW ngày 02/03/2012 của Ban Tổ chức Trung ương (03/01/2014 4:05 CH)

Chỉ thị số: 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (03/01/2014 4:05 CH)

Đề án số: 05-ĐA/TU ngày 24/12/2013 của Tỉnh ủy Hưng Yên(03/01/2014 4:05 CH)

Văn bản số: 77-KH/TU ngày 16/12/2013 của Tỉnh ủy Hưng Yên(25/12/2013 4:03 CH)

°
390 người đang online