Hướng dẫn số: 09-HD/BTCTW ngày 02/03/2012 của Ban Tổ chức Trung ương

Đăng ngày 03 - 01 - 2014
100%

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-7-2011 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ như sau:

Xem chi tiết trong file đính kèm Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW.

Tin mới nhất

Tài liệu học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh(02/04/2014 4:07 CH)

Nghị quyết số: 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương(03/01/2014 4:05 CH)

Chỉ thị số: 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (03/01/2014 4:05 CH)

Đề án số: 05-ĐA/TU ngày 24/12/2013 của Tỉnh ủy Hưng Yên(03/01/2014 4:05 CH)

Văn bản số: 77-KH/TU ngày 16/12/2013 của Tỉnh ủy Hưng Yên(25/12/2013 4:03 CH)

°
394 người đang online