Nghị quyết số: 13-NQ/TU ngày 27/11/2013 của Tỉnh ủy Hưng Yên

Đăng ngày 16 - 12 - 2013
100%

Nghị quyết hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2014.

Tin mới nhất

Tài liệu học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh(02/04/2014 4:07 CH)

Hướng dẫn số: 09-HD/BTCTW ngày 02/03/2012 của Ban Tổ chức Trung ương (03/01/2014 4:05 CH)

Nghị quyết số: 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương(03/01/2014 4:05 CH)

Chỉ thị số: 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (03/01/2014 4:05 CH)

Đề án số: 05-ĐA/TU ngày 24/12/2013 của Tỉnh ủy Hưng Yên(03/01/2014 4:05 CH)

°
475 người đang online