Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
424 người đã bình chọn
720 người đang online
khai
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công khai Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
Thông báo công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý IV và năm 2022 của tỉnh Hưng Yên 2022 11/01/2023 03/TB-STC KNS Qúy 4 năm 2022- STC.xlsx TB 03 ngày 11-01-2023 CK quý 4 năm 2022.pdf TB công khai quý 4-2022.doc
Công khai Quyết toán thu chi NS địa phương năm 2021 2022 23/12/2022 NQ số 304-HĐND NQ 304-HĐND ngày 09-12-2022 phê chuẩn QT 2021.pdf Biểu Dự thảo QĐ UBND tỉnh Cong khai QT2021.xls
Công khai Dự toán thu, chi, phân bổ NS địa phương năm 2023 2022 23/12/2022 NQ số 305/NQ-HĐND, 306/NQ-HĐND, 307/NQ-HĐND iểu Dự thảo QĐ UBND tỉnh DT 2023 biểu 46-58.xlsx Q 305-HĐND ngày 09-12-2022 DT NSNN 2023.pdf NQ 306-HĐND ngày 09-12-2022 phân bổ NSĐP 2023.pdf NQ 307-HĐND ngày 09-12-2022 điều chỉnh, BS KH ĐT công trung hạn 05 năm 2021-2025.pdf DT Nghị quyết về dự toán ngân sách 2023.docx DT Nghị quyết về phân bổ ngân sách tinh năm 2023.docx
Công khai Dự toán thu, chi, phân bổ NS địa phương năm 2023 2022 09/12/2022 Báo cáo số 170/BC-UBND, 171/BC-UBND DT-2023-N-B34-TT343-33.xlsx DT-2023-N-B35-TT343-33.xlsx DT-2023-N-B36-TT343-33.xlsx DT-2023-N-B37-TT343-33.xlsx DT-2023-N-B38-TT343-33.xlsx DT-2023-N-B40-TT343-33.xlsx T-2023-N-B41-TT343-33.xls DT-2023-N-B33-TT343-33.xlsx DT-2023-N-B42-TT343-33.xlsx DT-2023-N-B43-TT343-33.xlsx DT-2023-N-B44-TT343-33.xls DT-2023-N-B45-TT343-33.xls BC 170-UBND DT 2023.pdf BC 171-UBND phương án phân bổ 2023.pdf DT Nghị quyết về dự toán ngân sách 2023.docx DT Nghị quyết về phân bổ ngân sách tinh năm 2023.docx
Thông báo công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý III và 09 tháng năm 2022 của tỉnh Hưng Yên 2022 13/10/2022 58/TB-STC TB 158 CKNS 9TH và quý 3 2022.pdf TB công khai quý 3.doc Thông báo CKNS.xlsx
Thông báo về việc công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý II và 6 tháng năm 2022 của tỉnh Hưng Yên 2022 07/07/2022 77/TB-STC Thông báo CKNS.xlsx Thông báo CKNS số 77-7-7-2022.pdf Thông báo công khai NS quý 2.doc
Thông báo Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi NS quý 1 năm 2022 của tỉnh Hưng Yên 2022 12/04/2022 21/TB-STC Thông báo CKNS.xlsx TB CKNS quý I.pdf Thông báo công khai NS quý 1.doc
Công khai DT ngân sách địa phương năm 2022 2022 06/01/2022 QĐ số 25/QĐ-UBND QĐ 25 ngày 06-01-2022 CKDT 2022.pdf
Công khai NSĐP Quý 4 và năm 2021 2022 05/01/2022 BC 01/BC-STC KNS Qúy 4 năm 2021 - STC.xlsx BC kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSSDP năm 2021.pdf TB công khai quý 4-2021.doc
Công khai Dự toán NSĐP năm 2022 2021 22/12/2021 158/NQ-HĐND, 159/NQ-HĐND, 163/NQ-HĐND Biểu Tờ trình DT2022 trình UBND QĐ biểu 46-58.xlsx NQ 158 ngày 08-12-2021 dự toán 2022.pdf NQ 159 ngày 08-12-2021 phân bổ NSĐP năm 2022.pdf NQ 163 ngày 08-12-2021 kế hoạch đầu tư công năm 2022.pdf TTr cong khai DT2022.doc
Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ DT chi TX NSĐP tỉnh Hưng Yên năm 2022 2021 22/12/2021 153/2021/NQ-HĐND NQ 153 ngày 07-12-2021 định mức phân bổ DT chi TX NSĐP năm 2022.pdf
Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Hưng Yên năm 2022 2021 22/12/2021 154/2021/NQ-HĐND document (15).pdf
Công khai Dự toán NSĐP năm 2022 2021 07/12/2021 183/BC-UBND, 184/BC-UBND DT-2022-N-B33-TT343-33.xlsx DT-2022-N-B34-TT343-33.xlsx DT-2022-N-B35-TT343-33.xlsx DT-2022-N-B36-TT343-33.xlsx DT-2022-N-B37-TT343-33.xlsx DT-2022-N-B38-TT343-33.xlsx DT-2022-N-B40-TT343-33.xlsx DT-2022-N-B41-TT343-33.xls DT-2022-N-B42-TT343-33.xlsx DT-2022-N-B43-TT343-33.xlsx DT-2022-N-B43-TT343-33.xlsx DT-2022-N-B44-TT343-33.xls DT-2022-N-B45-TT343-33.xls BC 183 UBND tỉnh ngày 03-12-2021 phương án phân bổ DT NSĐP 2022.pdf BC 184 UBND tỉnh ngày 03-12-2021 DT NSNN 2022.pdf 3.1. DT Nghị quyết về dự toán ngân sách 2022.docx .1. DT Nghị quyết về phân bổ ngân sách tinh năm 2022.docx
Quyết toán NSĐP năm 2020 2021 09/11/2021 NQ số 147/NQ-HĐND, QĐ số 2880/QĐ-UBND 2021-10 Du thao NQ phe chuan QT2020 Thư.doc NQ 147-HĐND ngày 26-10-2021 QT NSĐP 2020.pdf Biểu Dự thảo QĐ UBND tỉnh Cong khai QT2020.xls QĐ 2880 ngày 10-12-2021 CKQT2020.pdf
Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý III và 9 tháng năm 2021 của tỉnh Hưng Yên 2021 07/10/2021 Biểu 59,60,61 Thông tư 343/2016/TT-BTC 135/TB-STC document (25).pdf
1 2 3 4